Vocalía Vocalia d’Imatge, Comunicació i Relació amb les Entitats i Moviments Socials

Sobre Nosaltres:

Millorar i renovar la imatge de l’AVVEE amb l’objectiu de fer més visi-ble la nostra feina, intentar arribar a més veïnes i veïns del nostre barri i, si és possible, aconseguir augmentar els nombre de socis amb persones més joves, actives i preocupades per millo-rar el barri en tots els sentits.Projecte de coses a fer:Obrir una oficina d’informació que, si pot ser, funcioni de dilluns a diven-dres a l’Associació amb persones que donin informació de quins són els nos-tres objectius i en quins temes estem treballant actualment, així com poder explicar la nostra experiència al barri dels últims quaranta-vuit anys. Això hauria de servir perquè tothom que vingui s’engresqui amb els nostres projectes i puguem “captar-los” per treballar pel barri.Seguir potenciant els cursos que s’imparteixen a l’Ateneu incorpo-rant-hi matèries noves que puguin in-teressar a un altre segment de pobla-ció del nostre barri: ecologia, feminis-mes, història…Establir relacions amb entitats i moviments socials del nostre barri, que treballin per millorar la quali-tat de vida del barri i dels veïns i veï-nes, tenir una reunió trimestral per tal de posar-nos al dia de les diferents tasques que portem a terme i arribar a poder fer les que considerem oportu-nes conjuntament. A partir d’aquí ens podríem plantejar fer una coordinado-ra d’entitats que treballi com en algun sentit es fa ara conjuntament (com ara per a la festa major).Començar a pensar com encarem la celebració del nostre cinquantè ani-versari que celebrarem el proper 2025. Aquesta serà una feina que ens ocu-parà molt temps i, per tant, entenc que hem de començar a fer un projecte ambiciós en què puguem recopilar la feina feta i el canvi que ha experimen-tat el nostre barri gràcies a la lluita ve-ïnal, que hem portat a terme des de l’any 1975. Assistir i intervenir en tots els es-pais de participació que posa al nostre abast l’Ajuntament de Barcelona. De-manar almenys dos cops a l’any entre-vistes amb el regidor/a del Districte per fer un seguiment de les diferents problemàtiques del nostre barri. Això sense cap mena de dubte ens farà més visibles davant de l›Administració i també davant del veïns i veïnes que assisteixen habitualment a aquests espais de participació.

Vols veure els nous artícles de la Vocalía?